IBIS GastroShop - Všetko pre Váš obchod a reštauráciu
Vyhľadať DOPYT – OTÁZKA NA PREDAJCU
Košík
0 ks
Prihlásiť
VyhľadaťKošíkPrihlásiť

Všeobecné obchodné podmienky


1. Rozsah platnosti

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "Podmienky") sa riadia všetky ochodné vzťahy uzatvárané medzi predávajúcim(ďalej len "Predávajúci") a druhými stranami (ďalej len "Kupujúci"). Všetky obchodné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom. Tento internetový obchod je určený výhradne len pre fyzické osoby či organizácie konajúce podľa §2 Obchodného zákonníka, teda NIE pre fyzické osoby ako konečných spotrebiteľov.

2. Uzatvorenie zmluvy

Pri vybratí svojho tovaru odošle Kupujúci predávajúcemu svoju nezáväznú objednávku. Najneskôr nasledujúci pracovný deň od odoslania svojej nezáväznej objednávky bude kontaktovaný pracovníkom Predávajúceho, s ktorým dohodne termín, miesto dodania, spôsob platby atď. Po doplnení týchto spoločne dohodnutých skutočností do objednávky, bude kupujúcemu zaslaná takto opravená objednávka na záväzné odsúhlasenie.

Predávajúci potom vyzve Kupujúceho o potvrdenie a odsúhlasenie svojej objednávky vhodným spôsobom (email, fax, tel.).
Predávajúci potvrdí Kupujúcemu objednávku elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávke alebo telefonicky na telefónne číslo Kupujúceho uvedené v objednávke.
Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú v okamihu odsúhlasenia objednávky Predávajúcim.
Kupujúci uskutočnením objednávky cez tento internetový obchod akceptuje tieto Obchodné podmienky.


Potvrdenie objednávky Predávajúcim obsahuje najmä tieto údaje: identifikáciu Kupujúceho, druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar, spôsob doručenia, cena za doručenie tovaru dopravcom a doručovaciu adresu.

3. Predmet zmluvy

Uzavretím Kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami vzniká Predávajúcemu záväzok odovzdať Kupujúcemu objednaný tovar a Kupujúcemu záväzok tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
Ak sa stane, že predmetom objednávky Kupujúceho bude tovar, ktorý nie je predávajúci schopný za dohodnutých podmienok dodať je Predávajúci povinný túto skutočnosť Kupujúcemu neodkladne oznámiť a okamihom tohto oznámenia sa objednávka predmetného tovaru považuje za zaniknutú, ak sa nedohodnú Predávajúci s Kupujúcim inak.

Charakteristika tovaru uvedeného na webových stránkach tohto internetového obchodu jeho popis, funkcie, technické údaje, parametre, rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné tu uvedené údaje a informácie vychádzajú z údajov výrobcov a dodávateľov tovaru. Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od výrobcov, dodávateľov alebo iných zmluvných subjektov a priebežne kontrolované. Napriek tomu však nemožno ich nepresnosť úplne vylúčiť a pre takýto prípad si Predávajúci vyhradzuje právo zmeny. Nepresnosť uvedených informácií má Predávajúci povinnosť odstrániť ak sa o nich dozvie.

4. Ceny

Cena tovaru a služby je stanovená podľa cenníka Predávajúceho platného v čase objednania tovaru alebo služby, ak sa nedohodnú zmluvné strany v konkrétnom prípade inak.
Ak sa po uzavretí zmluvného vzťahu podstatne zmenia náklady vzťahujúce sa na plnenie predmetu zmluvy, zmluvné strany sa dohodnú písomne na úprave ceny alebo na zrušení objednávky.
V cene tovaru nie je štandardne započítaná doprava ani montáž, ktoré budú samostatne fakturované na základe dohody oboch strán.
Tovar bude zaslaný na adresu prijímateľa až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté zmluvnými stranami inak.

5. Miesto a termín plnenia

Miestom plnenia záväzku Predávajúceho je predajňa / sklad Predávajúceho na adrese sídla Predávajúceho, kde Predávajúci odovzdá tovar dopravcovi (prepravnej spoločnosti) na dopravu Kupujúcemu, alebo miesto kde dôjde k osobnému odberu objednaného tovaru Kupujúcim. Povinnosť Predávajúceho odovzdať Kupujúcemu objednaný tovar je splnená okamihom jeho prevzatia dopravcom alebo pri osobnom odbere.
Dňom dodania je deň odoslania alebo odovzdania k preprave alebo prevzatie tovaru Kupujúcim na predajni. Dodávky po častiach sú možné po dohode s Kupujúcim.
Tovar bude vydaný po uhradení celej kúpnej ceny. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho, alebo zaplatením v hotovosti do pokladne.
Pokiaľ Kupujúci neprevezme produkt v dohodnutom termíne a dohodnutom mieste, bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že Predávajúci môže podľa spôsobilosti použiť tovar na opätovný predaj.

6. Expedícia a prechod rizika

Ak nie je zmluvne dohodnutý spôsob balenia, je tovar odoslaný zabalený tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Riziko náhodného poškodenia prechádza na Kupujúceho okamihom jeho odovzdania dopravcovi alebo Kupujúcemu.
Vzhľadom k všeobecným obchodným podmienkam prepravných spoločností
NEZASIELAME kusový krehký, sklený a porcelánový tovar! V tomto prípade je možný iba paletový alebo osobný odber.

7. Zlé a neskoré plnenie

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady tovaru podľa § 422 zákona č 513/1991 Obch. zákonníka.
Pri osobnom prevzatí tovaru je povinný prehliadnuť tovar bezodkladne pri jeho prevzatí. Ak zistí u tovaru vadu, je povinný zistenú vadu v mieste odberu Predávajúcemu bezodkladne oznámiť, a to v dodacom liste, odovzdávacom protokole alebo obdobnom doklade. Predávajúci Kupujúcemu zistenú a uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni, a to dodaním chýbajúceho tovaru, vykonaním chýbajúcej služby alebo dodaním náhradného tovaru.
Ak nie je možné vadu bezodkladne odstrániť, alebo dodať náhradný tovar, Predávajúci tak urobí v najbližšom možnom termíne. O tomto termíne Predávajúci Kupujúceho informuje.
Pri dodaní tovaru Kupujúcemu prostredníctvom dopravcu je Kupujúci povinný uplatniť nároky z vád množstva a druhu predávaného tovaru do 24 hodín od prevzatia tovaru od dopravcu. Kupujúci je povinný nároky za vady v stanovenej lehote uplatniť u Predávajúceho písomne, s popisom vady.
V prípade vady druhu tovaru je Kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradného tovaru len vtedy, ak chybný tovar bude vrátený Predávajúcemu v pôvodnom balení.

8. Záručné a reklamačné podmienky

Záručné a reklamačné podmienky sa riadia podľa Reklamačného poriadku Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho.

9. Platobné podmienky a výhrada vlastníctva

Pri platbe v hotovosti a dobierkou vystaví Predávajúci alebo prepravca Kupujúcemu príjmový doklad na danú prijatú finančnú čiastku a zároveň spolu s tovarom alebo službou odovzdá Kupujúcemu aj riadny daňový doklad (faktúru).
Pri predaji tovaru a služieb na faktúru je Kupujúci povinný uhradiť faktúru v plnej výške do termínu uvedenom na faktúre.
Predávajúci vystaví faktúru pri dodaní tovaru alebo vykonanie služby Kupujúcemu.
V pochybnostiach sa má za to, že Kupujúci faktúru dostal 3 deň po dodaní tovaru alebo vykonania služby.
Vystavená faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo preberací protokol a to v prípade, že nie sú tieto dokumenty vystavované samostatne a preukazuje dodanie tovaru alebo prevedenie služby Kupujúcemu, v prípade zásielky potvrdzuje jej odoslanie.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia celej fakturovanej sumy.
Až do zaplatenia celej fakturovanej sumy vrátane prípadných zmluvných pokút je tovar majetkom Predávajúceho. Po úhrade celej sumy prechádza vlastnícke právo na Kupujúceho.
V prípade nezaplatenia faktúry v termíne splatnosti, môže sa pristúpiť k odobratiu tovaru. Kupujúci sa zaväzuje umožniť premiestnenie tovaru pracovníkom Predávajúceho.
Povinnosť Kupujúceho zaplatiť zmluvnú pokutu, úrok z omeškania alebo náhrady škody, ako aj ďalšie náklady spojené s odobratím tovaru a odstúpením od zmluvy nie je dotknutá.

10. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy (potvrdenej objednávky) možno len písomnou formou po dohode oboch strán.
V prípade jednostranného odstúpenia od uzavretej zmluvy alebo záväznej objednávky zo strany Kupujúceho je Predávajúci oprávnený vyúčtovať odstupné vo výške 100% dohodnutej ceny.
Ak už došlo k odoslaniu tovaru alebo vykonanie služby, má Predávajúci právo požadovať po Kupujúcom vrátenie tovaru späť Predávajúcemu a úhradu už vykonaných služieb na náklady Kupujúceho.

11. Iné ustanovenia

Predajca si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmenách súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu obchodovania. Zmenu, doplnenie a ich účinnosť Predávajúci vyhlási vhodným spôsobom. Kupujúci má právo, v prípade nesúhlasu s obsahom zmenených alebo doplnených obchodných podmienok, tento nesúhlas oznámiť Predávajúcemu v lehote 7 dní od okamihu, kedy sa o zmene či doplnení dozvedel. Ak tak neurobí, má sa za to, že Kupujúci zmeny či doplnky akceptoval.
Predávajúci nezodpovedá zákazníkovi za škodu vzniknutú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napríklad zásahy štátu, prevádzkovými, dopravnými a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, štrajkami či výlukami. Tieto okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane Predávajúceho na obdobie a v rozsahu účinnosti týchto okolností. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov Predávajúceho.
Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Predávajúcemu akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho oprávnenia na podnikateľskú činnosť, daňových povinností (najmä zmenu DIČ a správcu dane), jeho bankového spojenia a vzniku platobnej neschopnosti. V prípade vzniku platobnej neschopnosti Kupujúceho sa všetky pohľadávky predajcu voči Kupujúcemu stávajú splatnými v deň, keď sa Predávajúci o tejto platobnej neschopnosti dozvedel.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.10.2010.
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1,
Miesto spätného odberu elektrozariadení (elektroodpadu) je sídlo Predávajúceho.